2013

Snížení imisní zátěže z dopravy v obci Rusava
Rok realizace: 2013
Celkové náklady: 3.241.020 Kč
Dotace: 2.916.918 Kč
Vlastní zdroje: 324.102 Kč


Popis: Předmětem projektu byl nákup samosběrného zametacího vozu, který zajistí v obci pravidelné čištění chodníků, komunikací a veřejných ploch s cílem snížit úroveň prašnosti. Stroj je vybaven výkonným sacím zařízením se soustavou kartáčů a skrápěním.
Tento projekt byl spolufinancován Operačního programu životní prostředí.Most přes místní potok na místní komunikaci u č.p. 211 v obci Rusava
Rok realizace: 2013
Celkové náklady: 329.183 Kč
Dotace: 130.000 Kč
Vlastní zdroje: 199.183 Kč


Popis: V rámci projektu byly řešeny stavební úpravy mostu propojující krajskou komunikaci III/43818 s místní komunikací vedoucí na Klapinov. V rámci stavby byla zhotovena nová čelní zídka s římsou, provedeny byly sanační práce na spodní straně mostu a na jeho nosné konstrukci a asfaltovým postřikem byla obnovena konstrukce vozovky. Betonový povrch na spodní straně mostu, na jeho nosných konstrukcích a na nové římse byl opatřen hydrofobním nátěrem.
Tento projekt byl spolufinancován z podprogramu Podpora obnovy venkova Zlínského kraje.