Územní plán

Územní plán stanovuje základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání, uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury, vymezí zastavěné území, plochy, koridory, zejména zastavitelné plochy a plochy vymezené ke změně stávající zástavby, k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území, pro veřejně prospěšné stavby, pro veřejně prospěšná opatření a pro územní rezervy a stanoví podmínky pro využití těchto ploch a koridorů.


Mapová aplikace Geomorava

"Vážení občané, zpřístupnili jsme pro vás novou mapovou aplikaci, pomocí níž lze prohlížet mapu obce, nahlížet do systému katastru nemovitostí pouhým kliknutím na parcelu v mapě. Zobrazit budovy s čísly popisnými a parcely dle druhu (orná půda, zastavěná plocha, zahrada,...). V záložce "Vrstvy" (první záložka zleva v horní liště) můžete nalézt letecké snímky, historické mapy, katastrální mapy. V aplikaci lze jednoduše měřit vzdálenosti a tisknout mapu. Pro bližší informace klikněte na ikonu napovědy O aplikaci, kde můžete shlédnout videonávody. "


URL link: Mapová aplikace Geomorava

Územní plán obce Rusava vč. jeho změn je v listinné podobě k dispozici:

na Obecním úřadě Rusava - Rusava 248, 768 45 Rusava
na Odboru územního plánování a stavebního řádu Městského úřadu Bystřice pod Hostýnem, kancelář č. 18 – Pod platany 2, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
na Odboru územního plánovaní a stavebního řádu Krajského úřadu Zlínského kraje – Tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín


Územní plán obce Rusava v úplné podobě po změně č. 1:

název obsah dokument
Úplné znění OOP ÚP po vydání změny č.1 příloha
Příloha č.1 Textová část ve znění Změny č. 1 ÚP Rusava příloha
Příloha č.2 Hlavní výkres
příloha
Příloha č.2 Výkres VPS, VPO a ananací příloha
Příloha č.2 Výkres základního členění území
příloha
Příloha č. 4 Koordinační výkres příloha
Příloha č. 4 Výkres širších vztahů příloha
Zpráva o uplatňování Územního plánu Rusava Zpráva o uplatňování Územního plánu Rusava v uplynulém období 2015 - 2021 přílohaÚzemní plán

Schvalovací orgán Zastupitelstvo obce Rusava
Pořizovatel Městský úřad Bystřice pod Hostýnem
Odbor regionálního rozvoje
Nadřízený orgán územního plánování Krajský úřad Zlínského kraje
tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
Zpracovatel AKTÉ projekt s.r.o.
Kollárova 629, Kroměříž

Související předpisy:

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech a územně plánovací dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů


STUDIE OBNOVY KRAJINY, K.Ú. RUSAVA

název obsah dokument
1. Textová část příloha
2. Výkresová část příloha
3. Fotodokumentace příloha
4. Přílohy příloha