Územní plán

Územní plán stanovuje základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání, uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury, vymezí zastavěné území, plochy, koridory, zejména zastavitelné plochy a plochy vymezené ke změně stávající zástavby, k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území, pro veřejně prospěšné stavby, pro veřejně prospěšná opatření a pro územní rezervy a stanoví podmínky pro využití těchto ploch a koridorů.


Územní plán obce Rusava vč. jeho změn je v listinné podobě k dispozici:

na Obecním úřadě Rusava - Rusava 248, 768 45 Rusava
na Odboru územního plánování a stavebního řádu Městského úřadu Bystřice pod Hostýnem, kancelář č. 18 – Pod platany 2, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
na Odboru územního plánovaní a stavebního řádu Krajského úřadu Zlínského kraje – Tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín


Návrh - Změna č.1 Územního plánu Rusava v elektronické podobě:

název obsah dokument
Návrh - Opatření obecné povahy Návrh - Opatření obecné povahy příloha
Příloha č.1 Řešení návrhu změny územního plánu Rusava příloha


Územní plán Rusava v elektronické podobě:

název obsah dokument
Příloha č.1 Řešení návrhu územního plánu Rusava - textová část příloha
Příloha č.2 Výkres základního členění
Hlavní výkres
Výkres VPS a VPO
příloha
Příloha č.3 Odůvodnění řešení ÚP Rusava příloha
Příloha č.4 Koordinační výkres
Koordinační výkres - 2000
Širší vztahy
Předpokládané zábory ZPF
příloha
Opatření obecné povahy Opatření obecné povahy 1/2015 ze dne 23.11.2015 příloha
Zrušení části Územního plánu Zrušení části Územního plánu Rusava příloha
Zpráva o uplatňování Územního plánu Rusava Zpráva o uplatňování Územního plánu Rusava v uplynulém období 2015 - 2021 příloha


Platnost současné podoby územního plánu je omezena stavebním zákonem, tj. zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, do konce roku 2020.


Územní plán

Schvalovací orgán Zastupitelstvo obce Rusava
Pořizovatel Městský úřad Bystřice pod Hostýnem
Odbor regionálního rozvoje
Nadřízený orgán územního plánování Krajský úřad Zlínského kraje
tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
Zpracovatel AKTÉ projekt s.r.o.
Kollárova 629, Kroměříž

Související předpisy:

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech a územně plánovací dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů


STUDIE OBNOVY KRAJINY, K.Ú. RUSAVA

název obsah dokument
1. Textová část příloha
2. Výkresová část příloha
3. Fotodokumentace příloha
4. Přílohy příloha

ÚZEMNÍ STUDIE NA S03

název obsah dokument
1. Průvodní zpráva příloha
2. Situace širších vztahů příloha
3. Urbanistické řešení příloha
4. Situace ortofoto příloha
5. Typický řez ulicí příloha