Projekty

Obec Rusava je aktivně zapojena již od roku 1991 do Programu obnovy venkova. Snahou volených zástupců obce je zachovat v souladu s cíly programu přírodní a kulturní hodnoty obce, udržet a obnovit společenské a kulturní tradice a posílit sounáležitost rusavských obyvatel se svou obcí resp. regionem. Nezastupitelnou roli pro celkový a harmonický rozvoj obce mají místní spolky a sdružení, škola a podnikatelé, kterým místní samospráva podává pomocnou ruku při realizaci jejich rozvojových záměrů. Tato ,,místní partnerství“ prokazatelně zefektivňují dopad realizovaných aktivit a umožňují tak harmonický rozvoj obce ve všech jejich oblastech.
Za realizaci aktivit směřujících k naplňování základní myšlenky Programu obnovy venkova byla obec Rusava oceněna v roce 2002 v soutěži Vesnice roku, kdy se v krajském kole umístila na 1. místě a v celorepublikovém kole pak na 3. místě.
Obec Rusava je při realizaci projektových záměrů jednou z nejaktivnějších obcí Podhostýnského mikroregionu. Mnohými svými projekty jde skutečně příkladem ostatním obcím, jako např. v oblasti využití alternativních zdrojů energie, v oblasti cestovního ruchu či při řešení odkanalizování obce. Obec v letech 1991 až 2009 realizovala celou řadu zajímavých projektů, které napomáhají k zachování, obnově a údržbě venkovské zástavby, ke zkvalitnění občanské vybavenosti obce, technické a dopravní infrastruktury a k úpravě veřejných prostranství, ochraně a obnově kulturní krajiny a rozvoji cestovního ruchu. K uskutečňování svých rozvojových aktivit využila obec krajské a národní programy i evropské dotační zdroje.

Nezbytným nástrojem obce k naplňování cílů Programu obnovy venkova je Místní program obnovy venkova, který shrnuje přehled připravovaných aktivit a projektových záměrů obce. Tento střednědobý koncepční dokument vychází ze skutečných potřeb občanů a umožňuje kontinuální a koncepční rozvoj obce. Současně slouží tento dokument jako ucelený zásobník projektů, které by měly být postupně realizovány.