Rusavské šance přírodě

Projekt RUSAVSKÁ ŠANCE PŘÍRODĚ byl zaměřen na využití pozitivního příkladu aktivní ochrany životního prostředí v malé podhorské obci prostřednictvím komplexních a promyšlených energeticky úsporných opatření využití obnovitelných zdrojů energie. Za cíl si kladl rozšířit prostřednictvím putovní výstavy, informačních seminářů a besed s žáky základní školy všeobecné povědomí o ochraně krajiny, přírodních podmínkách obce Rusava, bohatosti přírody a především o řešení problematické situace v oblasti vytápění a možných energeticky úsporných opatřeních u obecních objektů a jejich pozitivních dopadech. Celkové náklady projektu činily 102 579 Kč. Projekt byl podpořen částkou 80 000 Kč z Podprogramu pro rozvoj EVVO ve Zlínském kraji MR04-06.


VÝSTUPY PROJEKTU

Výstava RUSAVSKÁ ŠANCE PRO PŘÍRODU


Informační letáček PRO RUSAVSKOU PŘÍRODU, OBČANY I NÁVŠTĚVNÍKY

část (1) část (2)
Ke stažení v PDF formátu:Besedy s občany

Besedy s občany byly realizována v úzké spolupráci s obcí a především starostou obce Rusava panem Bohumilem Škarpichem, který se obou akcí aktivně účastnil. Účelem první besedy bylo podat občanům informaci o problematice vytápění, druhů používaných paliv a dopadů jejich spalování na kvalitu ovzduší v obci. Kromě toho jsme se soustředili i na záměry, které obec do budoucna zvažuje. S ohledem na finanční náročnost těchto akcí se snaží připravit projekty tak, aby měly šanci na spolufinancování ze zdrojů EU. V rámci druhé besedy byly prezentovány tři modelové případy realizace energeticky úsporných oaptřeních na rodinných domech, jejich environmentální přínosy a také orientační náklady na jejich realizaci včetěn diskuse o návratnosti. Jako modelové případy byly vybrány tři typy objektů, které se v Rusavě vyskytují. Byly porovnány z více hledisek. Nejvíce občany zajímaly náklady v souvislosti s přínosy navrhovaných energeticky úsporných opatření. Zajímavé byly i informace o možnostech získat na tato opatření příspěvek či zajistit financování.
Beseda se žáky základní školy

V rámci projektu byly uspořádány tři besedy se školáky na téma ochrany životního prostředí ve vztahu k energii, jejího získávání a ohleduplného chování vůči okolní přírodě. Kromě toho besedy sloužily jako motivace pro výtvarnou soutěž s tématem "Co bych si na Rusavě přál? Co by se mi líbilo?". Děti byly vybaveny základními pomůckami pro ztvárnění svých představ kresbami. Beseda byla uzpůsobena věku žáků, takže jsme mohli projít postupně od 1. třídy až po třídu 5. Děti se bavily nejen skládáním skládáček s obrázky z Rusavy, ale také hledáním rozdílů na obrázcích. Tyto obrázky je vedly k poznání a upevnění návyků jak se chovat vůči přírodě, jak zacházet s odpady atd.