Za obnovu venkova

Projekt ZA OBNOVOU VENKOVA POD SV. HOSTÝN NA RUSAVU byl zaměřen na prezentaci nejzajímavějších projektů obce Rusava realizovaných v letech 1991 – 2009, které napomáhají k zachování, obnově a údržbě venkovské zástavby, ke zkvalitnění občanské vybavenosti obce, technické a dopravní infrastruktury a k úpravě veřejných prostranství, ochraně a obnově kulturní krajiny, rozvoji cestovního ruchu a v neposlední řadě ke zvýšení sounáležitosti obyvatel se svou obcí a regionem. Projekty tak svým zaměřením naplňují poslání Programu obnovy venkova a jsou příkladem dobré praxe na místní i celorepublikové úrovni (zejména investice v oblasti využití alternativních zdrojů energie, v oblasti cestovního ruchu či řešící odkanalizování obce). Vzhledem k finanční náročnosti většiny projektů se obec nemůže spoléhat pouze na vlastní rozpočet. Již řadu let tak obec Rusava poměrně úspěšně využívá různé rozvojové programy. Ty samozřejmě předpokládají nejen kvalitní zpracování vlastní žádosti či projektového záměru, ale především připravenost žadatele. K uskutečňování výše uvedených rozvojových aktivit tak obec využila kromě krajských a národních programů i evropské dotační zdroje.


VÝSTUPY PROJEKTU

Výstupem projektu byla sada prezentačních materiálů a informační seminář, které umožní přenos získaných zkušeností s realizací rozvojových projektů a zajistí prostřednictvím pozvaných odborníků osvětu a vzdělání účastníků v oblasti podpůrných finančních nástrojů na rozvoj venkova.INFORMAČNÍ BANNERY


Mobilní propagační materiál představuje obec Rusava, její zapojení do Programu obnovy venkova a ukázku nejzajímavějších zrealizovaných investičních akcí. Banner je určen k prezentaci při účasti na akcích pořádaných veřejnými institucemi a organizacemi k propagaci aktivit na obnovu a rozvoj venkovského prostoru.
INFORMAČNÍ PANELY


Prezentační panely informují návštěvníky úřadu o dění a rozvojových aktivitách v obci od roku 1991 do roku 2009 vč. zapojení místních spolků a sdružení do kulturního a společenského života obce.

INFORMAČNÍ BROŽURA


Prezentační materiál podává ucelený přehled projektů obce Rusava realizovaných na podporu venkova v letech 1991 – 2009. Součástí brožury je představení Místního programu obnovy venkova obce Rusava na období 2007 – 2015 a modelových příkladů projektů ve vybraných oblastech Místního programu obnovy venkova.