Informace dle zákona

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky Ministerstva informatiky ČR č. 442/2006 Sb., o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový způsob.


1. Oficiální název Obec Rusava
2. Důvod a způsob založení Obec vznikla nabytím účinnosti zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce.
Obec Rusava je veřejnoprávní korporací, která má vlastní majetek a příjmy, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených platnými právními předpisy. V právních vztazích vystupuje vlastním jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.
Obec Rusava vykonává ve svém území státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony a při výkonu této přenesené působnosti se řídí zákony a jinými právními předpisy a též usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů a dále návrhy opatření popřípadě rozhodnutími krajského úřadu, učiněnými podle zvláštního zákona v rámci kontroly výkonu přenesené působnosti.
3. Organizační struktura Obecní úřad tvoří starosta, místostarosta a zaměstnanci OU. Starosta stojí v jeho čele a je nadřízen všem zaměstnancům obecního úřadu.
Starostu v době nepřítomnosti zastupuje místostarosta
Obecní úřad není dělen na odbory.
Zřizované organizace: Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace: Jubilejní záklasní škola T.G.Masaryka IČ: 75023989.
4. Kontaktní informace Adresa: Obecní úřad Rusava, Rusava 248, 768 45 Rusava
573 392 066
obec@rusava.cz
https://www.rusava.cz
Pondělí, Středa: 08-12 hod., 13-17 hod.
5. Bankovní spojení bankovní účet: 1483351319/0800
6. Identifikační číslo IČ: 00287709
7. Daňové identifikační číslo DIČ: CZ00287709 (obec není plátcem DPH)
8. Dokumenty Rozpočet obce: Úřední deska / Rozpočet obce
9. Žádost o informace Žádost o informaci lze podat
ústně na Obecním úřadě Rusava, Rusava 248, 768 45 Rusava v úředních dnech a hodinách (Úřední hodiny: Pondělí, středa 573 392 066)
písemně na adrese Obecní úřad Rusava, Rusava 248, 768 45 Rusava
elektronicky na obec@rusava.cz

Informace se zveřejňují těmito způsoby
na úřední desce OU
na internetu
ve zpravodaji

Další informace
Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.
Písemná žádost je podána dnem, kdy ji obdržela obec.
Ze žádosti musí být patrné, kterému subjektu je určena a kdo ji činí. Neobsahuje-li žádost tyto údaje, žádost se odloží.
10. Příjem žádostí, stížností a dalších podání osobně - na Obecním úřadě Rusava, Rusava 248, 768 45 Rusava v úředních dnech a hodinách (Pondělí,Středa - 7:30-12:00 13:00-17:00), 573 392 066
písemně - na adresu Obecní úřad Rusava, Rusava 248, 768 45 Rusava
Žádost o poskytnutí informace lze podat ústně, písemně, prostřednictvím telekomunikačního zařízení.
Ústní žádosti, na které není vyžadována písemná odpověď, se neevidují. Ústní žádosti, na které je vyžadována písemná odpověď, evidují příslušní pracovníci, kterých se příslušná žádost týká.
Žadatelem pro účel zákona číslo 106/1999 Sb. je každá fyzická i právnická osoba, která žádá o informaci.
Písemná žádost je doručena obecnímu úřadu Rusava, kde je zaevidována a postoupena pracovníkovi, který žádost vyřídí. Žádost je podána dnem, když byla zaevidována.

Z podání musí být zřejmé
kdo je činí – jméno, příjmení, adresa žadatele, nebo název a sídlo právnické osoby (je-li o informaci žádáno jejím jménem), podpis žadatele; u žádosti podané prostřednictvím telekomunikačního zařízení musí být uvedena rovněž příslušná identifikace žadatele (např. elektronická adresa)
jaká informace je požadována;
kterému povinnému subjektu je určena (OÚ Rusava)

Neobsahuje-li žádost tyto údaje, není žádost podáním ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. a obecní úřad žádost odloží.
V případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost o 30 dnů, rozhodne zpracovatel o zamítnutí žádosti.
V případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti obecního úřadu, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 3 dnů žadateli.
11. Opravné prostředky osobním podáním - na Obecním úřadě Rusava, Rusava 248, 768 45 Rusava v úředních dnech a hodinách (Pondělí,Středa - 7:30-12:00 13:00-17:00), 573 392 066
poštou - na adresu Obecní úřad Rusava, Rusava 248, 768 45 Rusava

Opravné prostředky proti rozhodnutí obecního úřadu
Opravné prostředky se podávají prostřednictvím toho oddělení obecního úřadu, který napadené rozhodnutí ve správním řízení vydal, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí, a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno
Proti opatření oddělení, které má charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které dle obsahu projedná starosta.

Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů obce
Opravné prostředky proti rozhodnutí starosty obce učiněné ve správním řízení se podávají prostřednictvím podatelny obecního úřadu, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.
Proti opatřením rady nebo zastupitelstva obce v samostatné i přenesené působnosti, která odporují zákonu, lze kdykoli podat ústně či písemně návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření Krajskému úřadu Zlínského kraje.
Proti ostatním úkonům orgánů obce opravné prostředky nejsou.

Soudní přezkoumání
Došlo-li rozhodnutím obce ke zkrácení fyzické či právnické osoby, lze podat v souladu s §47 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu v platném znění, žalobu k příslušnému soudu, případně v souladu s čl. 87 odst.1 písm.d) Ústavy ČR ústavní stížnost k Ústavnímu soudu.
12. Formuláře Úřední deska / Formuláře obecního úřadu
Ostatní formuláře na pověřeném úřadě MěU Bystřice pod Hostýnem.
13. Návody pro řešení životních situací S žádostí o radu nebo pomoc je možné kontaktovat OU Rusava nebo pověřený úřad MěU Bystřice pod Hostýnem.
14. Nejdůležitější předpisy Obecní vyhlášky: Úřední deska / Vyhlášky obce
Přehled nejdůležitějších předpisů
Ústava České republiky
Listina základních práv a svobod
zákon č. 367/1990 Sb. o obcích (obecní zřízení)
zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
zákon č. 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím
zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví
zákon č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník
zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny
zákon č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků
zákon č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitostí
zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích
nařízení Vlády 364/1999 Sb. o součinnosti orgánů státní správy s obcemi
nařízení EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
zákon č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy
zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech
zákon č. 254/2001 Sb. vodní zákon
Zákon č. 229/2003 Sb. o místních poplatcích (změna zákona)
zákon č. 37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev
zákon č. 500/2004 Sb. správní řád
zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích
zákon č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných skutečností
zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách
zákoník práce č. 262/2006 Sb.
15. Sazebník úhrad za poskytování informací Obec má schválený sazebník.
16. Licenční smlouvy Obec nevede licenční nebo podlicenční smlouvy
17. Výroční zprávy k uplatňování zákona 106/1999 Sb Výroční zprávy: 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015
další informace vztahující se k uplatňování zákona 106/1999 Sb. - občanům jsou poskytovány běžné informace prostředníctvím telefonu, případně na obecním úřadě v místě
Zpracování osobních údajů
Registry
Informace o obecním informačním systému Obec v současnosti neprovozuje žádný informační systém.
Informace o územním plánu Územní plán
Do územního plánu je možné nahlédnout na také na OU Rusava.
Informace GDPR Informace ke GDPR
Zpracování osobních údajů v obci
Zpracovávané agendy