Poplatky

POPLATKY VYPLÝVAJÍCÍ Z PLATNÝCH OBECNĚ ZÁVAZNÝCH VYHLÁŠEK O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH

název částka splatnost do
Poplatek ze psů (OZV3/2023) 200 Kč/rok první pes
300 Kč/rok druhý pes a každý další pes
do 31.5. kalendářního roku
Poplatek z pobytu (OZV4/2023) 30 Kč/den nejpozději do 15.dne následujícího čtvrtletí
Poplatek za užívání veřejného prostranství (OZV5/2023) 50 Kč/m2/den/reklamní, prodejní zařízení nejpozději v den zahájení užívání
Poplatek ze vstupného (OZV2/2023) 20 % z vybraného vstupného splatnost do 30 dnů ode dne skončení akcePOPLATKY VYPLÝVAJÍCÍ Z OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY č.2/2021, O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

název částka splatnost do
Osoba s trvalým pobytem 700 Kč/osoba do 30.6. kalendářního roku
Vlastník nemovitosti bez trvalého pobytu 700 Kč/osoba do 30.6. kalendářního roku


Poplatek za odpad lze uhradit převodem na účet 1483351319/0800

VS: Nemovitosti s číslem evidenčním uvedou č. nem., nemovitosti s číslem popisným uvedou 1345

SS: Nemovitosti s číslem evidenčním uvedou 1345, nemovitosti s číslem popisným uvedou číslo nemovitosti


RUSAVAK s.r.o. – ceny za služby platné od 1. 1. 2024

název částka splatnost do
Vodné Pevná složka 250 Kč/rok/přípojka
Pohyblivá složka 34 Kč/m3
dle vystaveného vyúčtování
Stočné Pevná složka 250 Kč/rok/přípojka
Pohyblivá složka 39 Kč/m3
dle vystaveného vyúčtování
Kabelová TV (cca 60 programů) 270 Kč/měsíc dle vystavené faktury