Zemědělské družstvo

STANOVY

čl. 1
Úvodní ustanovení
1. Obchodní firma: Zemědělské družstvo Rusava
2. Sídlo družstva: Rusava 278, okres Kroměříž, PSČ 768 61
3. Zemědělské družstvo (dále jen družstvo) je dobrovolným společenstvím fyzických a právnických osob (dále jen členů) založeným za účelem společného podnikání.
4. Družstvo je právnická osoba, která odpovídá za své dluhy celým svým majetkem.
5. Internetové stránky družstva jsou na adrese: www.rusava.cz.


čl. 2
Předmět podnikání
a) zemědělská výroba
b) výroba, obchod a služby uvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
c) truhlářství, podlahářství
d) opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů


čl. 3
Hospodaření družstva
1. Družstvo hospodaří samostatně podle zákonů, obecně platných právních předpisů, stanov, vnitrodružstevních směrnic a podle rozhodnutí orgánů družstva. Zasahovat do hospodaření družstva nebo mu odnímat majetek je možné jen v souladu s platnými zákony.
2. Člen družstva má povinnost propachtovat družstvu pozemky ve svém vlastnictví k zabezpečení zemědělské výroby. Představenstvo družstva může z této povinnosti udělit výjimku.
3. Členové družstva mají právo na podíl ze zisku, a to ve výši odpovídající členskému vkladu. Výše podílu na zisku stanovuje členská schůze družstva s přihlédnutím k zabezpečení dalšího rozvoje družstva a udržení tvorby zisku.
4. Družstvo může na základě usnesení představenstva poskytnout svým členům výhody (např. naturální dávky).


čl. 4
Družstevní podíl
1. Každý člen má v družstvu jeden družstevní podíl.
2. Družstevní podíl představuje práva a povinnosti člena plynoucí z členství v družstvu.
3. Člen může převést družstevní podíl na jiného člena nebo se souhlasem představenstva na jinou osobu.
4. Nabude-li člen za trvání svého členství v družstvu další družstevní podíl, jeho družstevní podíly splývají v jediný družstevní podíl v den, kdy je člen nabude. Jsou-li však s každým z družstevních podílů spojena práva třetích osob, družstevní podíly splývají až dnem, kdy tato práva třetích osob zaniknou, ledaže dohoda člena družstva s takovou třetí osobou určí jinak.
5. Družstevní podíl lze rozdělit se souhlasem představenstva, pokud v důsledku rozdělení družstevního podílu neklesne majetková účast převodce nebo nabyvatele družstevního podílu v družstvu pod výši základního členského vkladu.
6. Při převodu družstevního podílu na člena družstva, započte se majetková účast v družstvu ve výši členského vkladu, s nímž je tento družstevní podíl spojen, vždy na další členský vklad tohoto člena. Majetková účast v družstvu ve výši členského vkladu, nabytá při převodu družstevního podílu se nabyvateli, který není dosud členem družstva, započte na jeho základní členský vklad a ve zbývající výši na jeho další členský vklad.


čl. 5
Členské vklady
1. Základní kapitál družstva tvoří souhrn základních členských vkladů a dalších členských vkladů.
2. Členský vklad lze splatit:
a) peněžním vkladem
b) nepeněžitým vkladem
3. Nepeněžitý vklad dle čl. 5 odst. 2 písm. b) ocení znalec ze seznamu znalců vedeného dle jiného právního předpisu, určený dohodou družstva a vkladatele.
4. Základní členský vklad fyzické i právnické osoby činí 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých). Základní členský vklad je splatný do 5 dnů po rozhodnutí představenstva o přijetí fyzické nebo právnické osoby za člena, a to na účet družstva nebo v hotovosti do pokladny družstva.
5. Majetkový podíl člena přiznaný při transformaci družstva nebo získaný převodem od jiné oprávněné osoby se považuje za další členský vklad.
6. Člen se může podílet na základním kapitálu jedním nebo více dalšími členskými vklady peněžitými i nepeněžitými, přičemž výše dalších členských vkladů může být pro jednotlivé členy různá.
7. O převzetí povinnosti k dalšímu členskému vkladu uzavře družstvo s členem písemnou smlouvu na základě rozhodnutí představenstva. Smlouva obsahuje zejména údaje o výši peněžitého vkladu nebo o tom, jaká věc tvoří předmět nepeněžitého vkladu a jeho ocenění, způsob jeho ocenění a lhůtu pro splnění vkladové povinnosti, která nesmí být delší než 30 dnů od podpisu smlouvy.
8. Smlouva o dalším členském vkladu, její změna a zrušení nepodléhá schválení členskou schůzí.
9. Za trvání členství nelze základní členský vklad a další členský vklad nebo jejich části vracet ani vypořádávat jiným způsobem.


čl. 6
Členství
1. Členství v družstvu vzniká jen při splnění všech podmínek stanovených z.č. 90/2012 Sb. a stanovami družstva tj. dnem rozhodnutí představenstva o přijetí za člena na základě písemné přihlášky a zaplacením základního členského vkladu nebo převodem družstevního podílu.
2. Součástí členství v družstvu není pracovní vztah
3. Při převodu družstevního podílu vzniká nabyvateli družstevního podílu členství v družstvu dnem, kdy byla družstvu doručena účinná smlouva o převodu družstevního podílu nebo písemné prohlášení převodce a nabyvatele o uzavření takové smlouvy, anebo pozdějším dnem určeným ve smlouvě o převodu družstevního podílu, následujícím po doručení této smlouvy nebo prohlášení převodce a nabyvatele o ní družstvu. Rozhodnutí představenstva o udělení souhlasu s převodem družstevního podílu je podmínkou účinnosti smlouvy o převodu družstevního podílu.
4. Družstevní podíl přechází na právního nástupce člena. Členství v družstvu právního nástupce člena je podmíněno ve smyslu ust. § 604 odst. 1 ZOK souhlasem představenstva.


čl. 7
Zánik členství
1. Členství v družstvu zaniká:
a) dohodou
b) vystoupením člena
c) vyloučením člena
d) převodem družstevního podílu
e) úmrtím člena
f) zánikem družstva bez právního nástupce
g) zánikem právnické osoby, která je členem družstva
h) prohlášením konkurzu na majetek člena
i) zamítnutím insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku člena
j) doručením vyrozumění o neúspěšné opakované dražbě v řízení o výkonu rozhodnutí nebo v exekuci nebo, nejsou-li členská práva a povinnosti převoditelné, pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením členských práv a povinností, nebo právní mocí exekučního příkazu k postižení členských práv a povinností po uplynutí lhůty uvedené ve výzvě ke splnění vymáhané povinnosti podle zvláštního předpisu a , byl-li v této lhůtě podán návrh na zastavení exekuce, po právní moci rozhodnutí o tomto návrhu
k) zánikem družstva bez právního nástupce.
2. Výpovědní doba pro vystoupení člena z družstva činí 5 měsíců a začíná běžet dnem následujícím po doručení písemné výpovědi družstvu.
3. Od doby zániku členství nemá bývalý člen nárok na žádné členské výhody ani podíl na zisku


čl. 8
Práva a povinnosti člena
Člen má zejména tato práva:
a) účastnit se řízení a rozhodování v družstvu,
b) volit a být volen do orgánů družstva,
c) podílet se na členských výhodách.
Člen má zejména tyto povinnosti:
a) dodržovat stanovy a dodržovat rozhodnutí orgánů družstva,
b) uzavřít pachtovní smlouvu s družstvem o užívání pozemků ve vlastnictví člena,
c) nevystupovat proti zájmům družstva a chránit dobré jméno družstva.


čl. 9
Vypořádací podíl
1. Při zániku členství za trvání družstva má dosavadní člen nárok na vypořádací podíl.
2. Vypořádací podíl se určí dle ust. § 623 a násl. ZOK .
3. K vytvořeným fondům družstva se při stanovení výše vypořádacího podílu nepřihlíží.
4. Vypořádací podíl se vyplácí v penězích nejpozději do 2 let ode dne zániku členství.


čl. 10
Roční účetní závěrka a fondy družstva
1. Představenstvo je povinno každý rok sestavit účetní závěrku a výroční zprávu a předložit tyto materiály členské schůzi.
2. O rozdělení zisku za účetní období rozhoduje členská schůze. Pokud je zisk rozdělován mezi členy, musí být rozdělován v poměru členských vkladů. Pro rozdělení je rozhodující stav členských vkladů na konci účetního období.
3. O pokrytí ztráty za účetní období rozhoduje členská schůze. Na pokrytí ztráty se přednostně použijí fondy družstva.
4. Členská schůze může uložit členům povinnost přispět na úhradu ztráty družstva do výše základního členského vkladu ( uhrazovací povinnost).
5. Družstvo zřídilo nedělitelný fond ke krytí provozních potřeb družstva a pro případ hospodářské tísně. Nedělitelný fond družstvo doplňuje o 10% ročního čistého zisku, pokud členská schůze nerozhodně jinak, a to do doby, než výše nedělitelného fondu dosáhne 10% základního kapitálu družstva. Nedělitelný fond nesmí být rozdělen za trvání družstva mezi členy.


čl. 11
Orgány družstva
Orgány družstva jsou:
a) členská schůze
b) představenstvo


čl. 12
Členská schůze
1. Nejvyšším orgánem družstva je členská schůze, která se schází nejméně 1x za rok nejpozději do 30.6. příslušného roku.. Svolavatel nejméně 15 dnů přede dnem konání členské schůze uveřejní pozvánku na členskou schůzi na internetových stránkách www.rusava.cz/zd/ a současně ji zašle členům na adresu uvedenou v seznamu členů. Uveřejněním pozvánky se považuje pozvánka za doručenou. Pozvánka musí být na internetových stránkách uveřejněna až do okamžiku konání členské schůze.
2. Náležitosti pozvánky na členskou schůzi jsou upraveny v ust. § 636 odst. 2 a ust. § 637 z.č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích.
3. Povinné svolání členské schůze je upraveno v ust. § 639 z.č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích.
4. Členskou schůzi svolává představenstvo, popř. další orgány nebo osoby dle ust. § 640 a ust. § 641 z.č. 90/2012 Sb. zákona o obchodních korporacích.
5. Na členské schůzi má každý člen jeden hlas.
6. Členská schůze je způsobilá se usnášet, je-li přítomna většina všech členů majících většinu všech hlasů, nevyžaduje-li z.č. 90/2012 Sb. zákon o obchodních korporacích nebo stanovy účast členů majících vyšší počet hlasů.
7. Členská schůze se usnáší většinou hlasů přítomných členů, nevyžaduje-li z.č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích nebo stanovy vyšší počet hlasů.
8. V případě, že členská schůze není schopná se usnášet svolá ten , kdo svolal původně svolanou členskou schůzi, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu, náhradní členskou schůzi se stejným programem, a to stejným způsobem jako původně svolanou členskou schůzi samostatnou pozvánkou. Náhradní členská schůze má právo přijímat usnesení bez ohledu na počet přítomných členů.
9. Člen může zmocnit jiného člena družstva, aby jej na členské schůzi zastupoval. Nikdo nesmí být na jednání členské schůze zmocněncem více než jedné třetiny všech členů družstva, jinak platí, že nemá pro jednání na členské schůzi udělenou žádnou plnou moc.
10. Předložené plné moci se započítávají jako účast člena na jednání.
11. Do působnosti členské schůze náleží:
a) měnit stanovy, nedochází-li k jejich změně na základě jiné právní skutečnosti,
b) volit a odvolávat členy představenstva
c) určovat výši odměny představenstva
d) schvalovat řádnou, mimořádnou nebo konsolidovanou účetní závěrku, popř. mezitímní účetní závěrku,
e) schvalovat smlouvu o výkonu funkce,
f) schvalovat poskytnutí finanční asistence,
g) rozhodovat o námitkách člena proti rozhodnutí o jeho vyloučení,
h) rozhodovat o rozdělení zisku, popř. o způsobu úhrady ztráty,
i) rozhodovat o uhrazovací povinnosti,
j) rozhodovat o použití rezervního fondu,
k) schvalovat převod nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti družstva,
l) schvalovat smlouvu o tichém společenství a její změnu a zrušení,
m) rozhodovat o zvýšení základního členského vkladu
n) rozhodovat o přeměně, družstva,
o) rozhodovat o zrušení družstva s likvidací,
p) volit a odvolávat likvidátora a rozhodovat o jeho odměně,
q) schvalovat zprávu likvidátora o naložení s likvidačním zůstatkem,
r) rozhodovat o dalších otázkách, které zákon nebo stanovy svěřují do její působnosti.


čl. 13
Představenstvo
1. Představenstvo je statutárním orgánem družstva, které řídí činnost družstva a rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou vyhrazeny členské schůzi nebo kontrolní komisi. Svolává členskou schůzi a vykonává její usnesení.
2. Družstvo zastupuje předseda. Je-li pro právní úkon předepsaná forma, je třeba podpisu alespoň dvou členů představenstva.
3. Představenstvo volí ze členů představenstva předsedu a místopředsedu.
4. Rozhoduje o přijetí a vyloučení člena.
5. Rozhoduje o použití dalších fondů vytvořených družstvem.
6. Schvaluje návrhy na založení právnických osob družstvem.
7. Schvaluje návrhy na zřizování, změnu nebo zrušení účasti na podnikání jiných právnických osob.
8. Schvaluje sdružování činností a prostředků s jinými osobami
9. Uzavírá s členy družstva smlouvy o dalších členských vkladech a jejich změnách.
10. Schvaluje vnitrodružstevní směrnici pro poskytování výhod svým členům a zaměstnancům
11. Představenstvo má 3 členy.
12. Představenstvo zasedá nejméně 1x za dva měsíce.
13. Představenstvo je usnášeníschopné, jsou-li přítomní nejméně 2 členové.
14. Představenstvo svolává a řídí předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, popř. předsedou pověřený člen představenstva.
15. Představenstvo rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných.
16. O průběhu jednání představenstva pořizuje předseda zápis, který obsahuje alespoň údaj o datu, místě a programu jednání, výsledky hlasování a námitky členů.


čl. 14
Kontrolní komise
Jelikož se jedná o mále družstvo ve smyslu zákona o obchodních korporacích, kontrolní komise se nezřizuje.


čl. 15
polečná ustanovení o orgánech družstva
1. Funkční období volených orgánů družstva je 5 let . První orgány jsou voleny na tři roky. Členové volených orgánů mohou být voleni opětovně.
2. Člen voleného orgánu může z funkce odstoupit, je však povinen oznámit to písemně orgánu jehož je členem. Jeho funkce končí dnem, kdy odstoupení tento orgán projednal. Členství ve voleném orgánu zaniká i zánikem členství v družstvu. Člen voleného orgánu nesmí ze své funkce odstoupit v době, která je pro družstvo nevhodná.
2. Volené orgány jsou způsobilé se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina členů, v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího. Každému členu voleného orgánu náleží jeden hlas.
3. Hlasuje se veřejně.
4. O každé schůzi orgánu družstva se pořizuje zápis, za jehož vyhotovení odpovídá předsedající.


čl. 16
Zrušení a likvidace družstva
1. Zrušení a likvidace družstva se řídí z.č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích. Celý likvidační zůstatek se rozdělí mezi členy družstva poměrně podle výše jejich splacených členských vkladů, přičemž členským vkladem se rozumí součet základního a dalšího členského vkladu.


čl. 17
Závěrečná ustanovení
Tyto stanovy byly schváleny členskou schůzí dne 4.3.2015.
Družstvo se podřizuje z.č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku. Změna stanov v tomto případě nabývá účinnosti až zveřejněním zápisu o podřízení se tomuto zákonu jako celku v obchodním rejstříku.