Sběrné místo odpadů

Provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů řeší obecně závazná vyhláška obce Rusava o místních poplatcích.Dokumenty ke stažení:

třídění odpadů

využití odpadů

EKO-KOM: Třídění odpadů v našem kraji

Sběrný dvůr je určen pro fyzické osoby, které mají na území obce Rusava ve vlastnictví nemovitost či rekreační objekt a dále pro osoby, které uzavřely dohodu o využívání systému nakládání s komunálním odpadem. Právnické osoby mohou odkládat na sběrném místě vytříděný odpad pouze pokud obdrželi souhlas obce Rusava s odpadovým hospodářstvím, o provozu systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu. Všechny tyto skupiny obyvatel mohou na sběrný dvůr odložit ZDARMA jednotlivé druhy odpadů. Příjem odpadů, který zajišťuje pracovník obsluhy, je možný POUZE během provozní doby sběrného dvora. Vstup do areálu sběrného dvora bez doprovodu pracovníka obsluhy je zakázán. Je přísně zakázáno ukládat jakýkoli odpad před vjezd do areálu sběrného dvora.


Na sběrný dvůr PATŘÍ vytříděné suroviny:

PET, bílé sklo, barevné sklo, papír, plasty, železo, oblečení (v použitelném stavu), elektroodpad (např. lednička, televizor, rádio, monitor, fotoaparát, kamera, pračka, sporák, mikrovlnná trouba) a objemový odpad dle podmínek odpadového opatření (viz níže).

Odpadové opatření:

Z důvodů nedostatečné prostorové kapacity sběrného místa, navyšujících se cen za dopravu, skládkování odpadu, likvidaci odpadu na skládce, ale i neadekvátního poplatku za množství a odstraňování odpadu, se nastavují nové podmínky odběru objemového odpadu na sběrném místě – sběrném dvoře takto:

bude převzato jen množství objemného odpadu do 1 m3 v rozebraném stavu (max. 2x ročně)

větší množství objemného odpadu nad 1 m3 (křesla, sedačky, molitanové rohože – matrace, skříně apod.) si odveze na vlastní náklady původce odpadu na skládku (např. Bystřice p. H.)

nabízíme možnost zajištění služby odvozu velkoobjemového odpadu formou TAXI ODPADU na podkladě objednávky (tel.: 573 392 066)

PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÉHO DVORA

Středa Sobota
Letní období (1. 4. - 31. 10.) 17:00-19:00 14:00-17:00
Zimní období (1. 11. - 31. 3.) - 14:00-17:00

Do areálu budou vpuštěna maximálně 3 vozidla zároveň.

Kontaktní adresa:
Obec Rusava
Rusava 248, 768 45 Rusava
(+420) 573 392 066, 777 219 021
obec@rusava.cz

Sběrný dvůr a rozšíření systému separace na Rusavě

Obec Rusava realizovala v letech 2009-2010 projekt, který komplexně řešil problematiku odpadového hospodářství, tedy sběr, separaci, svoz a likvidaci odpadu na Rusavě. V jihozápadní části obce vzniklo mezi říčkou Rusavou a komunikací směrem k obci Brusné, v místě původního provizorního sběrného místa, moderní technické zázemí pro nakládání s odpady – sběrný dvůr. Vybudována byla nová zpevněná plocha z asfaltobetonu a upraven byl vjezd do objektu. V areálu byl postaven jednopodlažní provozní objekt s místností pro obsluhu, malým skladem a garáží, dále byly vybudovány ocelové přístřešky a celý areál byl napojen na inženýrské sítě a oplocen. Nezbytnou součástí sběrného dvora je i odlučovač tuků lehkých kapalin a kanalizace zaolejovaných vod. K odkládání vytříděného odpadu slouží velkoobjemové kontejnery, malé kontejnery, koše i uzavíratelné nádoby. K jednoduššímu způsobu separace a svozu odpadu bylo zakoupeno svozové vozidlo, které zajišťuje dopravu odpadu z 8 sběrných hnízd v obci. Součástí projektu byl i nákup kompostérů THERMO-KING o objemu 400 l do jednotlivých domácností. Projekt přispěl ke komplexnímu řešení problematiky likvidace a separace odpadu a k motivaci obyvatel k odkládání a třídění jednotlivých komodit. Celkové náklady této akce činily 10,031 mil. Kč, z toho dotace z Operačního programu životní prostředí 9,028 mil. Kč a vlastní zdroje obce 1,003 mil. Kč.