Přírodní památky

Obec Rusava se nachází Hostýnských vrších, které byly dne 21.4. 1995 vyhlášeny Přírodním parkem a jehož celková výměra činí 98 km2. Z geologického hlediska jsou Hostýnské vrchy tvořeny karpatským flyšem (jíly, pískovce, slepence). Erozivní činností horských toků zde byla vyhloubena hluboká údolí. Pro krajinný ráz Hostýnských je charakteristický reliéf, který tvoří soustava hřbetů převážně směru severovýchod - jihozápad. Nejvyšším vrcholem Hostýnských vrchů je Kelčský Javorník (865 m n.m.), za jejich střed je považován Holý vrch (742 m n.m.), který je rozvodím 4 řek: Rusavy, Dřevnice, Bystřičky a Juhyně. Od Holého vrchu se táhnout celkem čtyři větve. Západní (hostýnská) větev vyplňuje prostor mezi údolím říčky Bystřičky a údolím říčky Rusavy. K tomuto rameni patří Obřany (704 m n.m.), Bečka (725 m n.m.), Skalný (730 m n.m.) a Hostýn (735 m n.m.), dále pak Klapinov (678 m n.m.) a Pardus (672 m n.m.), na jehož svahu vyvěrá pramen říčky Rusavy. Krajinný ráz dále tvoří rovněž typické vysoké zastoupení lesů doplněné podhorskými loukami a pastvinami. Malebnost okolní přírody dokreslují četné skalní útvary a studánky.VRCHOLY

Obřany - 704 m n.m., ojedinělé kameny, suťový svah k říčce Bystřičce
Klapinov - 678 m n.m.
Pardus - 672 m n.m.
Bečka – 725 m n.m.

SKALISKA

Skalný – 730 m n.m., vrcholové skalní útvary, údajně zde stála na přelomu 14. a 15. století tvrz. Svědčí o tom keramické zlomky a polovina koňské podkovy. Umístění osady na vrcholku kopce tak vzdáleného od vydatného zdroje vody je však téměř vyloučeno. Daleko pravděpodobnější je možnost, že šlo o opevněné sídlo drobného feudála. Z písemných dokladů ze 14. a 15. stol. se však o existenci podobného sídla nedozvídáme. Na Skalném jsou 3 skalní útvary - Orel, Zub a Žába.
Ondřejovsko - hřebenová partie pískovcových balvanů a skal.
Bludný - skaliska vyrůstající z koryta Bystřičky při silnici.
Smrdutá - rozsáhlá lokalita skalisek a balvanů naproti Bludného.
Čerňava - komplex skalisek kolem vrcholu Čerňavy.
Sochová - hřebenové skalisko, severní skalnatá stěna.

STUDÁNKY

Hurbanova studánka - na levé straně říčky Rusavy po proudu, na červené turistické značce asi 200m po odbočení žluté turistické značky na Grapy. Roku 1839 přijel poprvé Jozef Miroslav Hurban (1817 - 1888) na Rusavu navštívit svého přítele Daniela Slobodu. Roku 1845 se oženil s Annou Jurkovičovou a stal se tak Slobodovým švagrem. Když byl v pozdějších letech Hurban pronásledován, utekl 14.5.1848 ze Súlova na Rusavu. V roce 1848 se stal spolu s Ľudovítem Štúrem a Michalem Miloslavem Hodžou vůdcem slovenského povstání. Když povstalecké vojsko 28.9.1848 podlehlo, ukryli se představitelé povstání na Rusavě. Po několika týdnech se potichu vraceli na Slovensko. V době pobytu na Rusavě chodíval Hurban rád ke studánce, kterou dal obroubit kameny. Na vrchním kameni byl vytesán letopočet 1849. Rusavjané jí od té doby říkají Hurbanova studánka. Naposled byl Hurban na Rusavě 28.8.1883.
Pramen Rusavy – vyvěrá pod vrchem Pardus.
Kratinohova - pod Hoškovou chatou nad Rusavou.
Mléčná - z Rusavy po modré turistické značce na Skalný a od ,,Schneiderkového“ vlevo asi 150m.
Hrbová - za hotelem Ráztoka směr Lukov.
Škrdlávka - za Ráztokou po žluté turistické značce k hájovně, pak vpravo 500m po lesní cestě.
U třešének – na svahu Bečky k Ráztoce.
U žídla – pod Pardusem u Bučovické chaty.
U Mozolového koryta – na Skalném.
Hrklávka - z Rusavy po červené turistické značce směr Lysina.
Hladná – po červené turistické značce, 400 m stoupání, 30 vpravo od cesty.
Stříbrná – po červené turistické značce.
Pod Javorčí – rozcestí červené a modré turistické značky, ze skalného do sedla po Skalným a dále 120 m po červené turistické značce.
Pod Bečkou – po zelené turistické značce z Klapinova asi 400 m.
Cigánská - mezi Javorčím a Poschlou.
Sirková - od rozcestí Stiborové boudy po modré turistické značce směr Poschlá - Křídlo.
Macíkova - z Rusavy po žluté turistické značce na Grapy, asi ve dvou třetinách stoupání.
U Kadlůbka - z Rusavy po červené turistické značce před rozcestím na Hořansku.
U Valacha - z Pardusu po žluté turistické značce směr Jestřabí.
Fr. Táborského a Fr. Ondrůška – pod Obřany.
Zbojnická – poblíž rozcestí Pod Lysinou.

EVROPSKY VÝZNAMNÉ LOKALITY

Evropsky významná lokalita Rusava – Hořansko - cca 1,3 km severovýchodně od středu obce Rusava, cca 5 km jihovýchodně od Bystřice pod Hostýnem. Mozaika lučních a lesních společenstev obklopující ze severu, východu a jihu část obce Rusava - Hořansko.
popis: Vegetaci tvoří mozaika lesní a nelesní vegetace (soubor společenstev luk, pastvin, pramenišť a lesů). Z nelesní vegetace převládají mezofilní ovsíkové louky svazu Arrhenatherion, místy se vyskytují poháňkové pastviny svazu Cynosurion a podhorské a horské smilkové trávníky svazu Violion caninae. Lesní vegetace odděluje jednotlivé luční komplexy a dále je vyvinuta zejména v okolí říčky Rusavy. Lesní společenstva jsou zastoupena karpatskými dubohabřinami, které místy přecházejí v acidofilní doubravy, a acidofilními bučinami. V aluviu Rusavy se vyvinuly údolní jasanovo-olšové luhy, které jsou na prudkých svazích vystřídány společenstvy suťových lesů. Maloplošně se vyskytují lesní a luční pěnovcová prameniště.
Evropsky významná lokalita Rusava – kostel
popis: Regionálně významná letní kolonie netopýra velkého na půdě kostela.